Wyszukiwarka
Polecane

Wybierz frakcję:
Sonda

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:

  1. Operator - właściciel Serwisu, to jest 4Relax Justyna Kopka. z siedzibą przy ul. Narutowicza 25, 05-230 Kobyłka, NIP 125 138 95 91, Regon 366040378, 
  2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.4relax.pl, www.4rela.sklep.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
  3. Użytkownik – każdy osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług udostępnionych w ramach Serwisu tj: dokonywanie zakupów produktów.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

   

 2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu które wykorzystywane przy realizacji zamówień oraz szeregiem powiązanych z nimi działań. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z RODO.

   

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu oraz przetwarzanych w ramach funkcjonowania Serwisu jest Operator.

   

 4. Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w związku z dokonywaniem i obsługą zamówień realizowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym wysyłka produktów, wystawianie dokumentu sprzedaży oraz rozpatrywaniem ewentualnych skarg i reklamacji Użytkowników na podstawie zebranych zgód (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie wymienionych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

   

 5. Podczas standardowej wizyty w Serwisie (przeglądanie zawartości Serwisu) podawanie danych osobowych nie jest konieczne. W ramach korzystania z usług Operatora dostępnych w Serwisie (tj: składanie zamowień), użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu, umożliwiające.

   

 6. Operator jest również uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania informacji zbieranych w ramach funkcjonowania Serwisu w postaci plików „cookies”. Szczegółowe regulacje dotyczące plików „cookies” oraz informacji zbieranych za ich pośrednictwem zawarte są w Regulaminie. Operator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniach.

   

 7. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie realizacji następujących celów:

  1. obsługa Użytkownika w zakresie realizacja zamówień złożonych przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w ramach Serwisu, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę), rozwiązywanie problemów technicznych i ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie świadczonych usług, udostępnianie funkcji Serwisu;
  2. kontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczonymi usługami i obsługą Użytkownika, za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, przede wszystkim poprzez e-mail oraz telefon;
  3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników oraz zarządzanie ruchem w Serwisie, w tym prowadzenie badań i analiz mających na celu poprawę dostępności usług oferowanych w ramach Serwisu;
  4. dostosowywanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, w tym wyświetlanych reklam;
  5. egzekwowanie przestrzegania regulaminu 4relax.pl.

   

 8. Poprzez kontakt z adresem 4relax.sklep@gmail.pl Użytkownicy mają prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub przenieść swoje dane, w związku z czym Operator podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tych żądań.

   

 9. Użytkownik zapewnia, że dane osobowe udostępnione Operatorowi w trakcie składania zamówienia w Serwisie są poprawne.

   

 10. Operator może udostępnić gromadzone i przechowywane dane osobowe Użytkowników innym serwisom prowadzonym przez Operatora.

   

 11. Dane osobowe Użytkowników Serwisu chronione są z użyciem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Operator oświadcza, iż podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Operatora.

   

 12. Operator udostępnia informacje dotyczące Użytkownika innym podmiotom wyłącznie na zasadach opisanych poniżej:

  1. Operator zleca wykonywanie pewnych funkcji w imieniu Operatora spółkom lub osobom trzecim. Usługi te obejmują, np. realizowanie zamówień, dostarczanie przesyłek, obsługę poczty tradycyjnej i elektronicznej, usuwanie powtarzalnych danych z list klientów, analizę danych, wsparcie marketingowe, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków do stron (w tym wyników i linków płatnych), obsługę płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych i obsługę klientów . Powyższe podmioty trzecie mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania powierzonych im funkcji, jednak nie mogą ich wykorzystywać do żadnych innych celów. Są one ponadto zobowiązane przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
  2. Operator może przekazać dane osobowe Użytkownika urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu spełnienia wymogów prawa, wyegzekwowania stosowania regulaminu Serwisu, obowiązków wynikających z umów zawartych między Operatorem i Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.
  3. W przypadkach innych niż opisane powyżej, informacje dotyczące Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Użytkownika.

   

 13. Operator jest uprawniony do udostępniania zanonimizowanych danych (tj. danych nie pozwalających w jakikolwiek sposób na identyfikację Użytkownika) zewnętrznym usługodawcom lub zaufanym partnerom dla lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług kierowanych do Użytkowników lub poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Operatora lub wymienione podmioty.

   

 14. W Serwisie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności dostawców takich aplikacji lub serwisów społecznościowych. Operator nie ma wpływu na sposób korzystania przez dostawców takich aplikacji lub serwisów społecznościowych z danych osobowych udostępnionych za ich pośrednictwem.

   

 15. Operator może wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności. Data ostatniej aktualizacji udostępniona jest w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności . Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować wybraną metodą komunikacji uwidocznioną w Serwisie w zakładce Kontakt.

 

aktualizowano: 25.05.2018r

Facebook